Strona główna Aktualności Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

przez Tomasz

Niektóre podmioty mają obowiązek ewidencjonować operacje gospodarcze swojej firmy z wykorzystaniem pełnej księgowości. Pełna księgowość natomiast polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W tym artykule uzyskasz najważniejsze informacje dotyczące tego, na czym polega taka forma rozliczania. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem!

Czym jest prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to korzystanie z systemu rejestracji, którego używają firmy będące na tak zwanej pełnej księgowości. W ten sposób możliwe jest szczegółowe opisanie wszystkich środków finansowych, które przepłynęły przez firmę. Łatwe jest także uzyskanie wglądu do pełnej wiedzy o sytuacji finansowej spółki. Jednocześnie w przypadku, gdy biuro księgowe prowadzi dla konkretnego podmiotu pełną księgowość, informacje są widoczne między innymi dla organów rządowych (kontrolnych), a także dla wspólników. Bez względu na ilość posiadanych udziałów mogą oni kontrolować spółki. Kontrola ta może być wykonywana na przykład poprzez przeglądanie ksiąg. Doskonale wiedzą o tym klienci biura rachunkowego Solidna Księgowa.

Czym jest pełna rachunkowość — elementy ksiąg rachunkowych

Jeżeli interesują Cię usługi księgowe w postaci ksiąg rachunkowych, powinieneś mieć świadomość, jakie są ich elementy. Każda tego typu księga składa się z:

  • dziennika,
  • księgi głównej,
  • ksiąg pomocniczych,
  • zestawień — obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Należy przy tym pamiętać, że księgi rachunkowe, które są tworzone z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą. Powinno się w nich również pojawić oznaczenie roku obrotowego, a także okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Solidna Księgowa to biuro rachunkowe, które często realizuje tego typu księgowość dla firm.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych — kto jest do niego zobligowany?

Pełna księgowość dla firm to w niektórych przypadkach ich obowiązek. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące do tego, komu biuro rachunkowe powinno prowadzić księgi rachunkowe, określa ustawa o rachunkowości w art. 2 ust. 1. Zgodnie z prawem obowiązek ten dotyczy spółek handlowych: osobowych, kapitałowych oraz organizacji, a także spółek cywilnych i osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego. Dotyczy on także osób fizycznych, osób jawnych oraz spółek partnerskich, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy były równe lub większe od 2 milionów euro. 

Kolejna grupa, która decydując się na usługi księgowe, musi wybrać pełną księgowość to jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, funduszów inwestycyjnych, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a także przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na osiągane przychody.

Opisywaną formę rozliczania muszą wybrać także: urzędy gmin, powiatów, województw i ich związków, państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe. Ostatnią z grup, która musi wybrać pełną księgowość są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym na terenie Polski oraz jednostki, które otrzymują na wykonanie zadań zleconych fundusze celowe, dotacje oraz subwencje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Jeżeli Twoja działalność przynależy, do którejś z wyżej wymienionych grup i interesują Cię usługi księgowe w opisywanej postaci, postaw na sprawdzonego usługodawcę. Jednym z godnych polecenia jest Biuro Rachunkowe Solidna Księgowa. Sprawdź również ofertę dotyczącą pełnej księgowości na stronie: https://solidnaksiegowa.com/oferta/pelna-ksiegowosc/.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: [email protected]