Strona główna Aktualności Czy Jezus miał braci?

Czy Jezus miał braci?

przez Tomasz

„Czy Jezus miał braci?” – ten zarzut często pojawia się w kontrowersjach dotyczących rodziny Jezusa. Wyrażenie to, często spotykane w Nowym Testamencie, budzi wiele pytań. Czy Jezus miał biologiczne rodzeństwo? Czy te „bracia” byli w rzeczywistości jego kuzynami lub bliskimi przyjaciółmi? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Czy Jezus miał braci: analiza filologiczna

Nowy Testament wiele razy odnosi się do „braci” Jezusa. Jednak termin „hoi adelfoi autu” w języku greckim, który został przetłumaczony jako „bracia Jego”, niekoniecznie oznacza braci w sensie biologicznym. W kulturze żydowskiej, słowo „brat” mogło odnosić się do kuzynów, bliskich przyjaciół, a nawet innych członków wspólnoty.

Pierwsza wzmianka o „braciach Jego” pojawia się w Ewangelii św. Mateusza (12, 46-47) i jest powtarzana przez św. Marka (3, 31-35) oraz św. Łukasza (8, 19-21). Wszyscy trzej Ewangeliści używają tego samego terminu.

Druga wzmianka o „braciach Jego” pojawia się tylko w Ewangelii św. Mateusza (13, 55-56) i św. Marka (6, 3). Tym razem, jest to odpowiedź mieszkańców Nazaretu na zdumiewające mądrości Jezusa, który wykładał Pismo Święte w synagodze. Mówią oni: „Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż nie jest to Maryja jego matka? A Jakub, Józef, Szymon i Juda, to czyż nie są jego bracia? Czyż nie są tu wśród nas wszystkie jego siostry?”

Inne dwa teksty, które odnoszą się do „braci Jezusa”, pojawiają się w Ewangelii św. Jana (2, 12; 7, 1-10) oraz w Dziejach Apostolskich (1, 14). W Liście do Galatów (1, 19), św. Paweł odnosi się do „Jakuba, brata Pańskiego”, co może sugerować, że Jakub był bratem Jezusa.

Czy Jezus miał braci: interpretacje

Interpretacja tego, czy Jezus miał braci, może różnić się w zależności od perspektywy. Dla niektórych, te „bracia” mogą być bratankami Jezusa lub bliskimi przyjaciółmi. Dla innych, mogą to być biologiczni bracia Jezusa.

Biblia wielokrotnie wspomina o „braciach” Jezusa, a ewangelicy Mateusz, Marek i Łukasz zgodnie relacjonują sytuacje, kiedy matka i bracia Jezusa starają się z nim rozmawiać. Ewangelia św. Mateusza wymienia czterech braci Jezusa: Jakuba, Józefa, Szymona i Judasza. Co więcej, mówi nam, że Jezus miał także siostry, choć nie dostarcza ich imion ani dokładnej liczby. W Dziejach Apostolskich (1, 14), bracia i matka Jezusa trwają w modlitwie z uczniami, co sugeruje, że byli blisko związani z jego misją.

Jednak interpretacje tych „braci” Jezusa mogą się różnić. Niektórzy katolicy argumentują, że ci „bracia” byli w rzeczywistości kuzynami Jezusa. Wskazują na to, że użyte w tych fragmentach słowo greckie „adelphos”, które zostało przetłumaczone jako „brat”, może odnosić się również do innych relacji pokrewieństwa. Jednak w naturalnym, literalnym tłumaczeniu, „adelphos” odnosi się do brata. Inny argument katolicki sugeruje, że bracia i siostry Jezusa pochodzili z poprzedniego małżeństwa Józefa, co jednak nie znajduje potwierdzenia w tekście biblijnym.

Podsumowując, na podstawie dostępnych fragmentów biblijnych, można stwierdzić, że Jezus miał braci. Interpretacje dotyczące tego, kim byli ci bracia – czy byli biologicznymi braćmi Jezusa, czy byli jego kuzynami, czy może byli dziećmi Józefa z poprzedniego małżeństwa – mogą się różnić w zależności od założeń interpretacyjnych. Bez dodatkowych dowodów, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, kim byli ci „bracia” Jezusa. W każdym przypadku, powinniśmy pamiętać, że interpretacja tekstów biblijnych zawsze wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego, językowego i historycznego.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: [email protected]